1398

1.    زنان خورشیدی، نیکارگوئه
2.    سامانه هشدار زلزله، تهران
3.    شبکه راه های اضطراری، تهران
4.    کارخانه نوآوری آزادی، تهران
5.    اصلاح سیستم تحول وعده غذایی در مدارس، کازان
6.    سامانه دوچرخه اشتراکی هوشمند (بیدود) ، تهران
7.    تامین هوشمند روشنایی خیابان ها ، آمستردام
8.    خانه های گلی در محله کالا، بعلبک
9.    سامانه شفافیت تهران ، تهران
10.    سامانه و اپلیکیشن اسکوترهای برقی، مکزیکوسیتی
11.    سرزمین فکر بازیا ، تهران
12.    فستیوال نقاشی "شهری که من دوست دارم" ، تهران
13.    مرمت و بازسازی عمارت شهرداری، اردبیل
14.    تهیه دستورالعمل جهت طراحی و بهینه سازی کانال و مخازن اکولوژیک، شیراز
15.    مرکز توسعه فناوری های هوشمند و کسب و کارهای شهری، تهران
16.    استراتژی تحول شهری، ترکستان
17.    واحد سیار معاینه فنی خودروها، تهران
18.    ایستگاههای شارژ فوق سریع برای وسایل نقلیه برقی؛ فردریشیا
19.    استفاده از  Safetipin برای ایجاد فضاهای عمومی ایمن تر و فراگیر، گورگاون
20.    حیات مدنی در حیاط شهری، تبریز
21.    احیای ده خانه بافت تاریخی در حصار ناصری، منطقه  11تهران
22.    راه اندازی موزه های ثبت احوال، جنگ و دخانیات، تهران
23.    سامانه "تهران من"

                           دانلود کاتالوگ

·       آرش مظفری کارشناس ارشد معماری

·       محسن فلاح زواره دکتری مهندسی راه سازی

·       پرویز پیران دکتری جامعه شناسی توسعه و برنامه ریزی

·       انوشیروان نورفردی کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اقتصادی و اجتماعی

·       محمد سعید ایزدی دکتری معماری

·       بابک خورسندی دکتری مهندسی عمران

·       میترا جلوداری کارشناس ارشد شهرسازی

·       حسین شیخ زین الدین

·       سید محمد بهشتی

·       الهام رضوی

·       آیت حسینی

·       سعید متصدی