دوره اول

  

1.    پروژه تونل و بزرگراه طبقاتی صدر- نیایش/ در حوزه زیرساخت های شهری/ به جناب آقای دکتر مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
2.    پروژه پل طبیعت / در حوزه فرهنگی و اجتماعی / به جناب آقای مهندس اردشیر نوریان مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد
3.    پروژه باغ ایرانی/ در حوزه توسعه فضای سبز / به جناب آقای علی محمد مختاری مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز تهران