مخاطبین

مخاطبین:

·       شهرداران

·       روسا و اعضای شورای شهرها

·       مدیران شهری

·       شهرها

·       سازمان ها و نهادها و شرکت های محلی، ملی و بین المللی فعال در حوزه برنامه ریزی، توسعه و مدیریت شهری