برگزارکننده
 

 

مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، مهمترین پل ارتباطی شهرداری تهران با شهروندان تهرانی و مردم سایر شهرهای ایران و جهان است.
این مرکز که بر پایه تئوریهای علمی ارتباطات و مدیریت سازمانی ایجاد شده است مسئولیت بررسی و پیگیری مستمر پدیده ها و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مرتبط با مدیریت شهری را بر عهده دارد.