به ما بپیوندید

مخاطبین جایزه

دبیرخانه جایزه جهانی خشت طلایی تهران با هدف مشارکت حداکثری و ارتقا سطح کیفی رویداد، از افراد، گروه ها و سازمان ها تخصصی در مقیاس های محلی تا ملی به شرح ذیل دعوت به مشارکت می نماید:


شهرداران، مقامات شهری و مدیران محلی در حوزه شهر و فضاهای شهری 

متخصصان و گروه های تخصصی فعال در چارچوب محورهای جایزه

دانشگاه ها، موسسات، مراکز علمی و تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی در حوزه محورهای جایزه 

شرکت ها، پیمانکاران، صاحبان کسب و کارو فعالان بخش خصوصی در حوزه توسعه شهری و محلی 

اساتید و دانشجویان آموزش عالی در رشته های مرتبط به محورها

سازمان های مردم نهاد (سمن ها) فعال در حوزه های شهری