ماموریت دبیرخانه

ماموریت ها و تعهدات دبیرخانه جایزه جهانی خشت طلایی تهران

  • اطلاع رسانی و معرفی جایزه جهانی خشت طلایی تهران در سطح محلی، ملی و بین المللی
  • تلاش برای توسعه و ارتقای کیفیت و تعالی فرآیند برگزاری جایزه جهانی خشت طلایی تهران
  • بررسی و ارائه چارچوب نظری مناسب برای مدیریت شهری بین المللی
  • حرکت و تلاش جمعی و مشترک در مسیر توسعه ی نوآوری و پیشرفت برای شهرهای جهان
  • جلب و ارائه ی پشتیبانی علمی و معنوی برای مدیریت شهری شایسته در جهان
  • آموزش ، مشاوره ، تحقیق و نشر در حوزه مدیریت شهری بین المللی و دیپلماسی شهری؛
  • برگزاری همایش های و نشست های تخصصی در حوزه ی مدیریت شهری بین المللی؛