برنامه های جانبی

بخش های جانبی جایزه :

 امضا تفاهم نامه های همکاری چند جانبه بین المللی 
برگزاری نشست های تخصصی با موضوع پاندمیک شهری 
برگزاری کارگاه های آموزشی آنلاین .