معیارهای داوری

معیارهای ارزیابی پروژه ها

ارزیابی پروژه های ثبت نام شده در جایزه جهانی خشت طلایی تهران، در یک فرایند دو مرحله ای و توسط هیئت داوان و حداقل با 3 دوره داوری برای هر اثر به انجام میرسد. معیارهای داوری آثار به شرح ذیل می باشد:

معیار ارزیابی پروژه ها :

   
فراگیری و دسترسی:
     همه شمولی اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصت ها و مزایای عادلانه برای همه شهروندان
    
پایداری و تاب آوری :  
    توجه جامع به ابعاد مختلف توسعه پایدار و مقاوم سازی برای مقابله با بحران های طبیعی و انسان ساخت 
   
زیست پذیری:
    رتقاء کیفیت زندگی در شهر،افزایش رضایت و فرصت تجربه شهروندان از زندگی شهری؛ افزایش دسترسی، تعاملات اجتماعی و تعلق خاطر نسبت به شهر،توجه به  حق شهروندان نسبت به شهر، ابزار معیشت، گفتگو و ارزش گذاری متقابل بین شهروندان
  
 خلاقیت و نوآوری:
    بهره گیری از روش های منحصر به فرد و نوین در طرح مسئله، اهداف،تدوین فرایند،طراحی یا اجرا 
    
بهره وری:
    ازدهی حداکثری در بهره برداری از منابع انسانی و مالی؛ استفاده از شیوه های کارآمد و اقتصادی و دست یابی به نتایج و دستاوردهای ارزشمند، ضروری و مهم
    
تکرارپذیری:
    قابلیت تعمیم و تکرارپذیری در سایر شهرها و با حفظ هویت بومی
   
ضرورت و اهمیت:
     توجه به ضرورت موضوع در مقایسه با نیاز جامعه و چالش های روز جهانی، اهمیت جایگاه پروژه در مقابله با مشکلات
    
جهان اندیشی و جهان گرایی:
    توجه به ارتباطات بین الملل و بکارگیری استراتژی اندیشه جهانی در بهره برداری
     
درون زایی و محلی گرایی:
    تکیه بر ظرفیت های درونی ، هویت و فرهنگ بومی و محلی شهرها و شهروندان
    
شفافیت:
    ایجاد جریان آزاد اطلاعات و سیستم ها و فرایند های شفاف و در دسترس و به رسمیت شناختن نقش نظارتی و کنترل اجتماعی شهروندان،  سازمان های مردم نهاد و رسانه ها
   
مشارکت پذیری:
    آگاه سازی، دانش افزایی و توانمندسازی شهروندان، توجه به مسئولیت پذیری و ایجاد همبستگی اجتماعی
   
مستند سازی و ارائه تجارب :
    توجه به انتشار اطلاعات و ایجاد بستر لازم برای معرفی به مخاطبین از جمله جوامع دانشگاهی و حرفه ای و فرصت شناخت از طریق شبکه های اجتماعی، وبسایت ها و سایر مراکز توزیع اطلاعات