شرایط ثبت نام

شرایط شرکت در جایزه

دروازه های ورود به جایزه جهانی خشت طلایی تهران برای تمام شهرها، مناطق شهری و دولت های محلی از سراسر جهان باز است. آنها می توانند در چارچوب اهداف و اصول جایزه جهانی خشت طلایی تهران و رعایت شرایط ذیل در این رقابت جهانی شرکت نمایند .

  •  پروژه شهری اجرا شده و به پایان رسیده باشد.

  •  محل اجرای پروژه در درون یا حریم شهرها باشد.
  •  دارای الگوی تجاری و یا تجربی در یکی از محورهای فراخوان باشد.
  •  به طور مستقیم توسط شهرداری ها وسازمان های محلی و یا با مشارکت موثر آن ها توسط بخش های خصوصی،عمومی و یا دولتی اجرا شده باشد.

  •  از زمان اتمام و یا بهره برداری پروژه نباید بیش از پنج سال گذشته باشد.

  •  ثبت نام در فراخوان، به تایید شهرداری و یا سازمان اجرایی مسئول در مدیریت شهری هر شهر، رسیده باشد.
  • تبصره: اگر چه پروژه ها و تجارب اجرا شده می بایست برای شرکت در جایزه از سوی مدیریت شهری هر شهر مورد تایید قرار بگیرد، ولی در عین حال هیات داوران این حق را دارد که پروژه ها و تجارب نوآورانه انجام شده توسط سایر شرکا و ذینفعان از جمله بخش خصوصی را به طور مستقل از مدیریت شهری، مورد توجه و ارزیابی قرار دهد.