شهر هوشمند

دریافت جایزه

 

شهرهای امروزی، که تقریبا نیمی از جمعیت جهان در آن ها زندگی می‌کنند، به عنوان شبکه ها و سیستم های پیچیده در هم تنیده ای شامل اجزایی مانند: شهروندان، کسب و کار، حمل و نقل، ارتباطات، زیرساخت های انرژی، خدمات شهری و دیگر زیر سیستم های شهری، تشکیل شده اند. " شهر هوشمند" نیز در ادبیات مدیریتی و سیستمی، به عنوان یک " کلان سیستم هوشمند" شناخته شده که به صورت هوشمند مدیریت می شود.

شهر هوشمند "مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی، صنعتی و ... بوده که در آن به مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریب سرزمین، بروز رسانی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، بهبود کیفیت زندگی و غیره از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات و با هدف بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت شهری، پرداخته می شود .

بر اساس ادبیات مدیریت شهری، "شهر هوشمند" شهری است که قادر به پیوند سرمایه فیزیکی با سرمایه اجتماعی برای توسعه خدمات شایسته و زیرساخت لازم در یک شهر باشد. تنها در این صورت است که مدیران شهری قادر به تجمیع عناصری مانند فن‌آوری، اطلاعات و دیدگاه فرهنگی و اجتماعی، برحسب یک برنامه منسجم خواهند بود.