فرآیند ثبت نام

فرآیند ثبت نام


 

-پروژه ها و تجربیات ارسالی برای خشت طلایی تهران باید مطابق با الزامات تعیین شده در دستورالعمل برنامه باشد.
-شرکت کننده می بایست فرد مسئولی را برای ارزیابی صحت و اعتبار آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه معرفی نماید.
-شرکت کننده می بایست به طور آنلاین و از طریق سایت اقدام به ثبت نام نماید. ثبت نام به زبان فارسی و انگلیسی الزامی است.
-تمامی مواردی که برای موضوعات ارسالی به دبیرخانه تسلیم می گردد، غیرقابل بازگشت میباشد.

-دبیرخانه جایزه در راستای ترویج و آموزش در حوزه مدیریت شهری، حق انتشار عمومی پروژه ها و تجربیاتی که در این جایزه شرکت می کنند را دارد.

 

 

 

افراد، گروه ها و سازمان های تخصصی در حوزه های مختلف مدیریت شهری می توانند به اشکال مختلف با دبیرخانه جایزه خشت طلایی تهران همکاری نمایند:

 

افرادی که در حوزه تحقیقات علمی و تدریس در زمینه توسعه شهری، توسعه اجتماعی، اقتصادی، علوم، فرهنگ، محیط زیست، و غیره و نیزکارکنان شرکت ها و افرادی که در سایر زمینه های مربوط به تحقیقات شهری فعالیت دارند.
گروه ها، مؤسسات تحقیقات علمی، آموزشی، سازمان ها و شرکت های که بر شهرها، شهرداری ها و مدیریت شهری تمرکز دارند و همچنین موسسات تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی در این حوزه ها
محققان، کارشناسان و متخصصان بین المللی مدیریت شهری برای پیوستن به هیئت داوران و مشاوران به منظور پیشبرد تحقیقات جهانی در توسعه مدیریت شهری