روش اهدای جایزه

دریافت جایزه

در پایان هر دوره،  به برگزیدگان خشت طلایی، جوایزی که شامل تندیس و گواهینامه می باشد اهدا خواهد شد. در این دوره نیز حداکثر ۲۱ پروژه جوایز خشت طلایی را به دست خواهند 
آورد.

جوایز باید توسط شهردار شهر برنده، و یا نماینده یا مقام ارشد معرفی شده از سوی وی (در صورت غیبت شهردار) دریافت گردد.