ساختار جایزه

سازماندهی و ساختار جایزه

برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت های جایزه جهانی خشت طلایی تهران بر اساس ساختار زیر خواهد بود:

  • ریاست افتخاری جایزه (شهردار تهران)
  • شورای سیاست گذاری (این شورا شامل تعدادی از شهرداران، مقامات، صاحبنظران و متخصصان داخلی و بین المللی مرتبط و منتخب در حوزه های توسعه، شهرسازی، برنامه ریزی و مدیریت شهری که زیر نظر مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران فعالیت می کند)
  • کمیته علمی و گروه مشاوران جایزه
  • هیات ارزیابان و داوران جایزه (شامل داوران و ارزیابان فنی و نهایی از داخل و خارج کشور)
  • دبیر کل جایزه (معاون بین الملل مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران)
  • دبیر خانه دائمی جایزه

برنامه ها، فعالیت ها وگزارش های شورای سیاست گذاری، گروه علمی و مشاوران ، دبیرکل و کارکنان دبیرخانه در رابطه با سیاست گذاری، برنامه ریزی، ساماندهی، هماهنگی ، اجرا و نظارت بر فرآیند های ارتقای جایزه خشت طلایی تهران بوده و حق مداخله، اعمال نظر و یا تاثیر گذاری در فرآیند ارزیابی و داوری پروژه ها و تجارب رسیده به دبیرخانه و دست کاری در نتایج را ندارند.