به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

افراد، گروه ها و سازمان های تخصصی در حوزه های مختلف مدیریت شهری می توانند به اشکال مختلف با جایزه خشت طلایی تهران همکاری نمایند:

  • گروه ها، مؤسسات تحقیقات علمی، آموزشی، سازمان ها و شرکت های که بر شهرها، شهرداری ها و مدیریت شهری تمرکز دارند و همچنین موسسات تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی در این حوزه ها
  • افرادی که در حوزه تحقیقات علمی و تدریس در زمینه توسعه شهری، توسعه اجتماعی، اقتصادی، علوم، فرهنگ، محیط زیست، و غیره و نیزکارکنان شرکت ها و افرادی که در سایر زمینه های مربوط به تحقیقات شهری فعالیت دارند.
  • محققان، کارشناسان و متخصصان بین المللی مدیریت شهری برای پیوستن به هیئت داوران و مشاوران به منظور پیشبرد تحقیقات جهانی در توسعه مدیریت شهری