شرایط شرکت در رویداد

شرایط شرکت در جایزه

دروازه های ورود به جایزه جهانی خشت طلایی تهران برای تمام شهر ها و دولت های محلی از سراسر جهان باز است، از جمله شهرهای عضو UCLG، UN-HABITAT, Metropolis ، OICC و سایر سازمان های بین المللی و دیگر شهرهای جهان در چارچوب اهداف و اصول جایزه جهانی خشت طلایی تهران، می توانند در این جایزه شرکت نمایند.

تمامی پروژه ها و تجارب برتر شهری برای ورود به مسابقه جایزه جهانی خشت طلایی تهران، باید دارای شرایط و معیارهای زیر باشند:

  • یک پروژه یا تجربه اجرا شده و به پایان رسیده باشد.
  • محل اجرای پروژه یا وقوع تجربه در درون شهرها یا حریم شهرها باشد.
  • دارای الگوی تجاری و یا تجربی در یکی از محورهای فراخوان باشد.
  • پروژه یا تجربه به طور مستقیم توسط شهرداری ها وسازمان های محلی مسئول اداره شهر و یا با مشارکت موثر آن ها توسط بخش های خصوصی، عمومی و یا دولتی اجرا شده باشد.
  • از زمان اتمام و یا بهره برداری پروژه نباید بیش از پنج سال گذشته باشد.
  • پروژه و یا تجربه برای ثبت در فراخوان و شرکت در جایزه می بایست به تایید شهرداری و یا سازمان اجرایی مسئول مدیریت شهری در هر شهر رسیده باشد.
  • تبصره: اگر چه پروژه ها و تجارب اجرا شده می بایست برای شرکت در جایزه از سوی مدیریت شهری هر شهر مورد تایید قرار بگیرد، ولی در عین حال هیات داوران این حق را دارد که پروژه ها و تجارب نوآورانه انجام شده توسط سایر شرکا و ذینفعان از جمله بخش خصوصی را به طور مستقل از مدیریت شهری، مورد توجه و ارزیابی قرار دهد.