محورهای موضوعی جایزه

محورهای فراخوان جایزه

خشت طلايي ، جايزه جهاني تهران براي مديريت شهري متمرکز بر شعار "ایجاد شهرهایی برای همه" و محورهاي هفت گانه مديريت و توسعه به شرح زير مي باشد :

۱- تاب آوری، زیست پذیری و توسعه پایدار شهری

حصول اطمينان از پايداري محيط زيست و ارتقای زیست پذیری شهر با گنجاندن اصول توسعه پايدار در ميان سياست ها و برنامه های کلان، صیانت و حفاظت از منابع طبيعي و اکوسيستم شهر؛ گسترش فضاي سبز، مدیریت پسماند و پاکیزگی شهر، کنترل آلودگی های زیست- محیطی، مدیریت انرژی و سوخت پاک و سبز؛ کسب آمادگي لازم براي پیشگیری و مدیریت حوادث، مخاطرات، بلايا و بحران های طبيعي و انسان سازشهری، ارتقای تاب آوری زیر ساخت ها، سیستم ها و شیوه های زندگی شهری

۲- مشارکت شهروندان و توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر

آموزش، توانمند سازی، بهبود مهارت ها و اصلاح رفتار های شهروندی؛ تقویت ارتباطات اجتماعی و شبکه های تعاملی با شهروندان و ذینفعان؛ تقویت اعتماد عمومی؛ ارتقای  مشارکت پذیری شهروندان؛ تقویت هویت محله ای، بومی و دینی شهر؛ تقویت انسجام و یکپارچگی پویا در روش های زندگی اجتماعی شهروندان؛ ایجاد و تقویت روحیه امید، نشاط و شادابی اجتماعی؛ توسعه ارزش های اخلاقی و فرهنگ شهروندی در مسیر اصلاح و ارتقای رفتار شهروندان؛ تسهیل و تشویق خلاقیت و نوآوری در زندگی اجتماعی

۳- معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی و باز آفرینی شهری

ارتقای اصول، هنر و تکنیک طراحی و ساخت و سازهای شهری؛ ارتقای فضاهای عمومی، معابر و نمادهای شهری؛ یکپارچگی در سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اقدامات توسعه شهری؛ مرمت و بهسازی بافت های فرسود و احیای هویت بنا ها، اماکن و محلات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط و منظر شهری؛ حفاظت از میراث فرهنگی، بافت ها، فضاها و بناهای تاریخی و ارزشمند شهر؛ کاربست اصول، هنر و تکنیک های معماری ایرانی- اسلامی در شهرسازی، ساخت و ساز و توسعه شهری

۴- شهر هوشمند و خلاق انسان محور

توسعه زیر ساخت ها و خدمات هوشمندانه و خلاقانه شهری در زمینه های آموزش، سلامت، جابجایی و حمل و نقل ، انرژی، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف؛ فرهنگ و هنر، طراحی، معماری و شهرسازی با بهره بردای مناسب از فناوری های نوین و پیشرفته به ویژه فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی؛ صیانت و حمایت از تنوع و تکثر فرهنگی و شیوه ها و الگوهای زیست، تعامل و اشتغال خلاقانه و نوآورانه در شهر؛ استفاده مناسب و خلاقانه از ظرفیت ها و استعداد های متنوع و متکثر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقوام، گروه ها و اقشار مختلف شهروندی

۵- تامين منابع، سرمايه گذاري، کارآفرینی، اشتغال و اقتصاد شهری

کار آفرینی و توسعه اشتغال؛ در آمد زایی و توانمند سازی اقتصادی شهروندان؛ توسعه استارتاپ ها و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های نوین، خلاقانه، هوشمند و پیشرفته؛ ؛ افزایش همکاری و رقابت پذیری اقتصادی شهر؛ پایدار سازی درآمد ها و منابع مالی شهر؛ توسعه فرصت های مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری؛ مدیریت شایسته منابع مالی شهری

۶- توسعه زيرساخت ها، حمل و نقل عمومی و خدمات شهري

توسعه زيرساخت هاي شهري در حوزه های حمل و نقل عمومي، هوشمندسازی حمل ونقل و مدیریت پارکینگ ها، شبکه معابر شهری؛ اطلاعاتی و ارتباطاتی؛ مسکن؛ سلامت؛ آموزش؛ فرهنگ؛ تفریحی و گردشگری؛ انرژي؛ امنیت و ایمنی؛ خدمات و امکانات ضروري و تامین نيازهاي اولیه و حياتي شهروندان

۷- ارتقای حکمروايي محلي، برنامه ريزي و مديريت شهري

طراحی و اجرای سیستم های حکمروایی شایسته شهری بر اساس معیار  ها و شاخص های: تمرکز زدایی؛ مقررات زدایی؛ قانونگرایی؛شفافیت؛ پاسخگویی؛آینده نگری و آینده سازی؛ مشارکت، عدالت محوری؛ بهره وری؛ هوشمندی؛ جامعیت، انسجام و یکپارچگی مدیریت شهری؛ توسعه دولت الکترونیک شهری؛ سیستم های هوشمند پشتیبان سیاست گذاری، برنامه ریزی وتصمیم گیری؛ رصدخانه های شهری؛ ارتباطات بین المللی و دیپلماسی شهری