محورهای موضوعی جایزه

محورهای فراخوان جایزه

خشت طلایی ، جایزه جهانی تهران برای مدیریت شهری متمرکز بر محورهای هفت گانه مدیریت و توسعه به شرح زیر می باشد :

توسعه پایداری، تاب آوری و زیست پذیری شهری

حصول اطمینان از پایداری محیط زیست و ارتقای زیست پذیری شهر با گنجاندن اصول توسعه پایدار در میان سیاست ها وبرنامه های کلان، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم شهر؛ گسترش فضای سبز، مدیریت پسماند و پاکیزگی شهر، کنترل آلودگی های زیست- محیطی، مدیریت انرژی و سوخت پاک و سبز؛ کسب آمادگی لازم برای پیشگیری و مدیریت حوادث، مخاطرات، بلایا و بحران های طبیعی و انسان سازشهری

مشارکت شهروندان و توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر

بهبود مهارت های زندگی و توانمند سازی شهروندان ؛ ایجاد شفافیت و پاسخگویی در راستای تقویت اعتماد و مشارکت شهروندان؛ ارتقای سیستم های آموزش و پرورش عمومی و شهروندی؛ تقویت ارتباطات اجتماعی و شبکه های تعاملی با شهروندان و ذینفعان؛ ارتقای مشارکت پذیری شهروندان؛ تقویت هویت محله ای و بومی و دینی شهر؛ ایجاد انسجام و یکپارچگی پویا در روش های زندگی اجتماعی شهروندان؛ ایجاد و تقویت روحیه امید، نشاط و شادابی اجتماعی؛ توسعه ارزش های اخلاقی و فرهنگ شهروندی در مسیر اصلاح و ارتقای رفتار شهروندان؛ توسعه خلاقیت ها و نوآوری های شهری

معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی و باز آفرینی شهری

ارتقای اصول، هنر و تکنیک طراحی و ساخت و سازهای شهری؛ ارتقای فضاهای عمومی، معابر و نمادهای شهری؛ یکپارچگی در سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اقدامات توسعه شهری؛ مرمت و بهسازی بافت های فرسود و احیای هویت بنا ها، اماکن و محلات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط و منظر شهری؛ حفاظت از میراث فرهنگی، بافت ها، فضاها و بناهای تاریخی و ارزشمند شهر؛ کاربست اصول، هنر و تکنیک های معماری ایرانی- اسلامی در شهرسازی، ساخت و ساز و توسعه شهری

شهر هوشمند و دولت الکترونیک شهری

توسعه زیر ساخت های فناوری های ارتباطات و اطلاعات شهری؛ توسعه سیستم های هوشمند پشتیبان سیاست گذاری، برنامه ریزی وتصمیم گیری؛ توسعه حکمروایی و مدیریت شهری هوشمند در زمینه های زیر ساختی، آموزش، سلامت، حمل و نقل و تردد، انرژی؛ سرمایه گذاری ، تولید، اشتغال، مصرف، اقتصاد و خدمات شهری

تامین منابع، سرمایه گذاری و اقتصاد شهری

کار آفرینی و توسعه اشتغال؛ در آمد زایی و توانمند سازی اقتصادی شهروندان؛ توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های پیشرفته و پیشتاز؛ ؛ افزایش همکاری و رقابت پذیری اقتصادی شهر؛ پایدار سازی درآمد ها و منابع مالی شهر؛ توسعه فرصت های مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری؛ مدیریت شایسته منابع مالی شهری

زیرساخت ها، حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

توسعه زیرساخت های شهری در حوزه های حمل و نقل عمومی، هوشمندسازی حمل ونقل و مدیریت پارکینگ ها، شبکه معابر شهری؛ اطلاعاتی و ارتباطاتی؛ مسکن؛ سلامت؛ آموزش؛ فرهنگ؛ تفریحی و گردشگری؛ انرژی؛ امنیت و ایمنی؛ خدمات و امکانات ضروری و تامین نیازهای اولیه و حیاتی شهروندان

حکمروایی محلی، برنامه ریزی و مدیریت شهری

طراحی و اجرای سیستم های حکمروایی شایسته شهری بر اساس معیار ها و شاخص های: تمرکز زدایی؛ مقررات زدایی؛ قانونگرایی؛شفافیت؛ پاسخگویی؛آینده نگری و آینده سازی؛ مشارکت، عدالت محوری؛ بهره وری؛ هوشمندی؛ جامعیت، انسجام و یکپارچگی مدیریت شهری