پیام شهردار تهران 

 

  جناب آقای دکتر حناچی
 شهردار تهران و رییس افتخاری جایزه :


جهان امروز در حال عبور از يک مرحله تاريخي بسيار مهمي است. مجموعه تحولات شهرنشيني، به پيدايش شهرهاي متراکم از جمعيت و کالبد، منجرشده است. بيشترين رشد شهرنشيني در دهه هاي آينده، به کشورهاي در حال توسعه مربوط می شود. اين دگرگوني عظيم هم فرصت است و هم تهديد بسيار جدي.
انبوهي از چالش ها و مشکلات نظير تدارک خدمات ضروري، بهداشت و آموزش، رفاه و سلامتي براي جمعيت شهري، امرتوسعه پايدار را به تدبيري جديد فرا مي خواند. اين چالش ها به همراه مساله جهاني تغييرات آب و هوايي، دولت هاي محلي را با حساسيت هاي ويژه روبرو ساخته است . در سال هاي آينده ظهور و بروز نيروهاي جديد اجتماعي و سياسي در کشورهاي در حال توسعه، تمرکز زدايي و مردم سالاري را به اشکال مختلفي مورد آزمون قرار خواهد داد. به طوري که در کنار شهري شدن مجدد سکونت گاه هاي انساني، حکمراني و دولت هاي محلي اهميت بيشتري خواهند يافت.
شهرهای امروز به درستی به نقش موثر ارتباطات و دیپلماسی شهری، تعامل و تبادل فرهنگی و انتقال دوسویه اطلاعات و تجربیات در توسعه مدیریت شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پی برده و در تلاش است با بهره گیری و به اشتراک گذاری تجارب مفید، مسیر خود به سمت کامیابی و شکوفایی شهری را با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر طی کنند. در این میان جوامع و شهرهای در حال توسعه، نیاز بیشتری به این گونه تعامل ها و تبادل ها دارند.
جهان ما نیازمند نهادها و ساختارهایی است تا تجارب مفيد و ارزشمند و نیز نيازهاي جوامع بشري را در سطوح مختلف طبقه بندي کرده و به فراخور فضاهاي زيست انساني تدارک مناسبي ببيند. دولت محلي یکی از این نهادهاست. چنین نهادی بيانگر حقوق و قابليت نهادهاي محلي در تنظيم و مديريت بخش قابل توجهي از امور عمومي، در چارچوب قوانين ملي، همراه با مسئوليت پذيري و در جهت منافع شهروندان است. با چنين رويکردي، نياز شهروندان در حوزه سرزميني از درجه اهميت بالايي برخوردار می شود. ترديدي نيست که ايفاي مسئوليت مشترک همه ما، که همانا چیزی به جز تدارک و تجهيز هوشمندانه براي تامين خواسته ها و دغدغه های شهروندانمان نیست، بيش از هر زمان ديگري به تبادل اطلاعات، رویکردها، انديشه ها و تجارب محلی، منطقه ای و بین المللی بستگي دارد.
تاکيد من به تبادل نظر پيرامون آمادگي دولت هاي محلي براي پيشگيري و مقابله با بحران هاي احتمالي ناشي از مخاطرات محيطي و انساني است. بهره گیری متقابل تهران و دیگر شهرهای جهان از تجارب ارزشمند یکدیگر مي تواند مبناي بحث کارشناسي ارزشمندي ميان صاحب نظران داخلی و خارجی باشد. بهره گیری از تجارب سودمند جوامع و تمدن ها و نیز رهيافت هاي جديد به خوبی نشان می دهد که دولت هاي محلي به مشارکت معني دار مردم در همه ابعاد توسعه محلي نياز دارند و ما نيز در مديريت شهري تهران بر اين باوريم که دريافت سنتي از مشارکت قادر نخواهد بود چالش هاي فرارو را فرو نشاند. پس تلاش خواهیم کرد تا با افزایش معنی دار حضور آگاهانه مردم در فرآیند امور شهری، حتی در پائين ترين سطوح مدیریت، مشارکت را نهادينه کنيم. مشارکت در سه حوزه سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بايد به خواست عمومي تبديل شود تا از اين طريق شهروندان مزاياي توسعه از پائين را عينيت يافته تلقي کنند.
شهر آينده با برخورداري از ويژگي هايي چون شهر مشارکتي، شهر خلاق، شهر فرهنگی، شهر پويا، شهر فشرده، شهر سبز، شهر مسئوليت پذير و شهري در تعامل با محيط بين المللي، مي تواند با رقابت پذير شدن، تبلور فضايي يابد. شهر آينده در مقياس عملکردي شهري تعاملي با رويکرد مثبت به تحولات جهاني است که در درون خود پيشرفت را با عدالت درمي آميزد تا توسعه پايدار، همه جانبه و فراگیر محقق شود. شهر آينده با رويکرد معنوي فرهنگ محور، ارزش هاي فرهنگ بومي را مي ستايد و حفظ و توسعه باورهاي فرهنگي ساکنان شهر بالندگي و فرهيختگي را در لايه هاي اجتماعي نهادينه تر مي کند.
تهران، آينده خود را با تعامل مثبت، سازنده و اثربخش با ديگر شهرهاي جهان تعريف مي کند و معتقداست بهترين شيوه براي موفقيت و کاهش چالش ها، همکاري هاي منطقه اي و بين المللي است. از اين رو توسعه اين گونه همکاري ها در دستور کار ماست. در اين زمينه طراحي "جايزه جهانی خشت طلايي” به عنوان جايزه جهان- محلي تهران، يک راهکار قدرتمندي براي تبادل اطلاعات و دانش و ايجاد و گسترش شبکه همکاري هاي فني براي توسعه زير ساخت ها و ارتقاي زيست پذيري شهرهايمان است.
در اينجا من به عنوان شهردار و به نمايندگي از شهروندان و مديريت شهري تهران، از تمامي شهرها و سازمان ها، نهادها و شرکت های محلي، ملي و بين المللي فعال در حوزه برنامه ريزي، توسعه و مديريت شهري و حمکراني محلي دعوت مي کنم با مشارکت فعالانه در فراخوان "جايزه جهانی خشت طلايي تهران" که امسال با شعار ایجاد "شهرهایی هوشمند، تاب آور و زیست پذیر برای همه" برگزار خواهد شد، نقش موثري در بهبود کيفيت زندگي شهروندان و تقويت شبکه همکاري و دیپلماسی شهری ايفا نمايند.
بي صبرانه در انتظار ملاقات و گفت و شنود با شما در چهارمین مراسم اهداي “خشت طلايي2019” جايزه جهانی تهران براي پروژه های برتر شهري در 2 نوامبر 2019 در تهران هستم.